קיימות בראיה כוללת

יום ראשון, 22 באוגוסט 2010

קיימות בראיה כוללת

הקדמה

כאדריכלים, בעידן של משבר סביבתי, וכאחראים על בניה ופיתוח, המהווים שחקנים מרכזיים ביצירת הבעיות הסביבתיות, אנו מחויבים להוביל שינוי בחשיבה וביישום.

הקורס ניתן כחלק מתכנית לימודים להתמחות בבניה ירוקה, במסגרת לימודי התואר השני, בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. הקורס נבנה באופן ייעודי לתת כלים להתמודדות עם המורכבות התכנונית של נושא הקיימות והרב תחומיות המאפיינת אותו.

תחום הקיימות בהגדרתו הוא רב שיח בין גורמי השפעה רבים ובין מערכות המשתנות בפני עצמן או כחלק ממערכת השפעות הדדיות. על כן יש חשיבות לבחון את הנושאים בראיה כוללת תוך הבנת יחסי הגומלין בין הפרטים למכלול ולהיפך.

הסמסטר היה מורכב מסדרת הרצאות שבחנו את עקרונות הקיימות ושילבו תיאוריה לצד מתן כלים פרקטיים לתכנון. העקרונות בחנו קריטריונים לאדריכלות ותכנון עירוני בר קיימא. התיאוריה סקרה התפתחות היסטורית של התנועות הסביבתיות וגישות שונות לנושאי הקיימות. הפרקטיקה התמקדה בהדגמת עקרונות התכנון המקיים באמצעות מקרי בוחן בולטים ומייצגים באדריכלות העכשווית הממחישים את הגישה הקונספטואלית ואת פיתוח הרעיון לכלל מימוש.

כיום, קיים מידע רב בנושא. הנגישות למידע מחייבת ראייה רחבה של הנושאים והבעיות ובו זמנית דורשת התמקצעות, התמחות וירידה לפרטים. הקורס בא לתת תמונה כוללת הנותנת מענה ובהירות לאפשרות לתכנן מרחב בר קיימא המותאם לסביבה הפיזית והתרבותית המקומית תוך תרומה לסביבה הגלובלית.

תגית כלימור


רשימת הרצאות

הרצאת מבוא על קיימות בראיה כוללת – הגדרת המושג קיימות, מתן רקע כללי והארת מורכבות השיח בנושא. הצגת מבנה הקורס והמטלות הנדרשות.

רקע לפיתוח בר קיימא – סקירה היסטורית על התפתחות החשיבה המקיימת, הקיימות בתרבות המקומית הורנקולרית, טביעת הרגל האקולוגית – משמעות המונח והקשרו לבניה הירוקה.

גישות ומגמות בתכנון מקיים – התפתחות גישות סביבתיות: מהגישה הביוצנטרית המעמידה את הטבע במרכז, לגישה האנטרופוצנטרית הפועלת לסיפוק צרכי האדם והבטחת טובתו באמצעות במחקר שכלתני-מדעי, לגישה המהווה סינתיזה בין שתי הגישות המתמקדת בחיפוש האיזון בין צרכי האדם והטבע ויחסי הגומלין המתמשכים ביניהם.

הקרקע כמשאב מתכלה - מדיניות ציפוף ועירוב שמושים ככלי לשמירת הקרקע, החייאת מרקמים ומבנים עזובים, החייאת brown-fields, איזון בין שטחים בנויים ופתוחים, שימוש בגגות.

תכנון תחבורתי בראי הקיימות – האמצעים להפחתת היוממות כמנגנון מפתח לצמצום השימוש בתחבורה פרטית ובתחבורה בכלל ולעידוד תנועת הולכי רגל ואופניים,

תכנון באמצעות אנרגיה פסיבית – העמדת המבנים להתחשבות בתנאי האקלים, קליטת חום, אגירת חום, הצללה, אוורור טבעי, תאורה טבעית באמצעות הפניית פתחים וגודלם ,שימוש במדפי אור, גגות ירוקים וכו'.

אנרגיה מתחדשת ושילובה בתכנון אזורי, עירוני וברמת המבנה הפרטי – מקורות לאנרגיה מתחדשת ואפשרויות יישומן בתכנון סביבתי ובתכנון מבנים: אנרגיה סולרית באמצעות חימום מים ופוטוולתאי, אנרגיה גיאותרמית, אנרגית רוח, אנרגית גלים, הידרו אלקטרית, ביו אלקטרית וכו'

מעטפת הבניין – המעטפת כתווך בין הפנים והחוץ מהווה מרכיב מרכזי בבקרת האקלים בבנין באמצעות בידוד, הצללה או החדרת אנרגיה בהתאם לעונות השנה ואספקת אוורור טבעי. המעטפת מאפשרת חדירת אור מבוקרת ויוצרת קשר ויזואלי עם החוץ.

טבע עירוני וטבע בבית - תפקיד הצמחייה בתכנון העירוני ובתכנון המבנה - תכנון נוף מקיים באמצעות שימוש בצמחיה מקומית חסכונית במים, נוף אכיל, חלחול, מניעת איי חום, אגנים ירוקים לטיהור מים, צמחיה לטיהור אויר במבנים וכו'.

חסכון במשאבים, מחזור, שימוש בחומרים ממוחזרים – הצגת הגישה של "Cradle to Cradle" לעולם ללא אשפה. חסכון במים ומחזור מים אפורים ושחורים,שמירת תכסית מחלחלת ותכנון להחדרת מי נגר עילי, מחזור פסולת אורגנית, מחזור פסולת בנין, סוף חיי הבניין.

עתיד הגישה הסביבתית והבניה הירוקה – הרצאת סיכום

רשימת עבודות

 1. בניה למגורים בשטחים מופרים - אילגייב אסתר
 2. שיקום מחצבות בארץ ובעולם - איפרגן דיקלה & דומיניץ עמיר
 3. תכנון בר-קיימא לשכונות - בוריבקר אלכסנדר & מסלובסקי איליה
 4. התחדשות עירונית, מתי זה מצליח - מרינוב רותם
 5. בחינת הבניה לגובה - האם מדובר בפתרון תכנוני יעיל או בעיה תכנונית קשה - זועבי סולימאן
 6. צפיפות ומרחב - על צפיפות ודרכים יחסיות לבחינת צפיפות עירונית ומבנית למגורים - גולדהבר לימור & לוי בתאל
 7. ציפוף טבע עירוני, בחינת יחסי טבע ועיר בעולם הולך ומצטופף - אלוף דוד & ליף מיכאל
 8. בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית - אליעזר ליה
 9. סוגיית השילוב ברקמה בנויה וכמרכיב נופי - מערכות טיהור מים מבוססות צמחים - קליק רן & שמש משה
 10. תפקיד הצמחייה במבנה בראיית קיימות: גגות ירוקים, קירות חוץ ופנים ירוקים - הולפרין קרן & נבואני סאלי
 11. השימוש במחשב בתכנון אדריכלי אקלימי בר קיימא - ריזק בשארה & נשאשיבי ג'ודי
 12. תקנים לבניה ירוקה בישראל ובעולם - סיאני ערן
 13. קריטריונים חינוכים בתקן האקולוגי - שיקאר אלון
 14. מעטפות חכמות - אלישע רותם

 1. Residential construction in violated territories - Ilagyeve Esther
 2. Rehabilitation of quarries worldwide - Ifergan Dikla & Dominitz Amir
 3. Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya
 4. Urban Regeneration - Marinov Rotem
 5. Economical Assessment of High-rise Green Buildings - Zuabi Soliman
 6. Density and the Urban Realm - Goldhaber Limor & Levy Batel
 7. Urban nature - examining the relationship of nature and city in the
 8. Implementation of urban agriculture - Eliezer Lia
 9. Plant-based water purification systems - Klick Ran & Shemesh Moshe
 10. Green roofs, external and internal walls - Hulfarin Keren & Nbewany Sally
 11. Computer as a tool to sustainable climate design assessment-Riziq Bishara & Judi Nashashibi
 12. Green buildings rating systems in Israel & worldwide - Siano Eran
 13. Educational thinking and ecological standards - Shekar Alon
 14. Smart Envelopes - Elisha Rotem

1 - בניה למגורים בשטחים מופרים - אילגייב אסתר

מטרת העבודה היא לבחון את משמעות הפיתוח והבנייה של פרוייקטים מסוג זה. תחילה, נבדוק את תהליך השיקום והפיתוח של השטחים המופרים לצורך מגורים על ידי הצגת פרוייקטים מארה"ב וקנדה. התהליך הוא ארוך, מורכב ומלווה בקשיים רבים במישור הסביבתי – כלכלי - חברתי. בנוסף, נלמד על המדיניות והשיטה שעומדים מאחורי התהליך בכל מדינה ונבין את התרומה של הפרוייקטים להתחדשות העירונית. בהמשך, נעסוק בהיבטים שונים של שיקום קרקעות מזוהמות בישראל.

2 - שיקום מחצבות בארץ ובעולם - איפרגן דיקלה & דומיניץ עמיר

העבודה תעסוק בהיבטים השונים של שיקום מחצבות נטושות בעזרתן שינוי הייעוד שלהן והשימוש המחודש בשטחן, תוך ניצול הנוף החדש שנוצר לתועלת השימוש החדש, כאשר המידע יבחן בראי התכנון בר – הקיימא.

גוף העבודה יעסוק בדרך אותה בחרנו להציג: שיקום מחצבה ע"י שינוי ייעודה והשימוש המחודש בה. בחלק זה נסביר את המשמעויות וההשלכות של אופן שיקום זה ונסקור תקדימים מהארץ ומהעולם. זאת במטרה לאפשר השוואה איכותית של אופן שיקום זה בהשוואה לאופני שיקום אחרים שהוצגו. בהמשך נערוך השוואה נוספת, בין הדרכים השונות לשיקום בעזרת שינוי ייעוד.

לאחר מכן ננסה לערוך השוואה איכותית של האפשרויות הרבות שגישה זו מציעה, כדי להבהיר בצורה טובה ביותר את התשובה לשאלת המחקר.

3 - תכנון בר-קיימא לשכונות - בוריבקר אלכסנדר & מסלובסקי איליה

העבודה מעלה את השאלות הנוגעות לגבי אופן הטיפול בשכונות חדשות וקיימות על מנת להתאימן לערכים ולעקרונות של בניה בת-קיימא. גוף העבודה מסתמך על סקר ספרות מקצועית, בניסיון לבודד את מרכיבי התכנון בר-הקיימא הרלוונטיים והמשמעותיים להפיכתן של שכונות לבנות-קיימא. בהמשך נבחנים ארבע מקרים לדוגמא של שכונות מהעולם בהן יושמו בהצלחה אותם עקרונות שנסקרו, מה שמלמד על ישימות הפתרונות. לבסוף מוצעת בדיקה עקרונית של ישימות העקרונות במציאות התכנונית בישראל והמסקנות הנגזרות ממנה.

4 - התחדשות עירונית - מתי זה מצליח - מרינוב רותם

העבודה שלי מנסה למפות את התנאים בהם תהליך של התחדשות עירונית יכול להצליח. מהו התמהיל של אמצעים שיש להפעיל ועל אילו תנאים יש להקפיד שיהיו קיימים בתהליך.

5 - בחינת הבניה לגובה - האם מדובר בפתרון תכנוני יעיל או בעיה תכנונית קשה - זועבי סולימאן

האם וכיצד יש לבנות לגובה. ברור כי במגבלות הקיימות של תוכניות המתאר וגבולות הערים קיים קושי להמשיך ולבנות על השטחים הפתוחים שסביב הערים. מעבר לכך, ישראל היא ממילא המדינה הצפופה בעולם צפונית לבאר שבע וקיים הכרח דחוף לשמר שטחים פתוחים סביב הערים מסיבות מגוונות ובהחלט מוכחות. לכן, בניה לגובה מהווה למעשה את הפוטנציאל הבינוי הגדול ביותר במה שקרוי "זכויות אוויר".אלו המתנגדים לבניה גבוהה טוענים כי היא איננה מתאימה לשכבות חלשות שפעמים רבות מקבלים דירה במגדל יוקרתי ויקר לכאורה לאחזקה.

6 - צפיפות ומרחב - על צפיפות ודרכים יחסיות לבחינת צפיפות עירונית ומבנית למגורים - גולדהבר לימור & לוי בתאל

עבודה זו תעסוק בצפיפות מגורים בסביבה העירונית. למה כדאי או לא כדאי לצופף, ננסה לעמוד על יחידות המידה של הצפיפות הפיסית וננסה להעמיד כלים יחסיים לצפיפות נתפסת בהם נוכל לבחון כל אתר צפוף.

באמצעות מדדים אלו נבחן מספר תקדימים מהארץ ומהעולם ולבסוף נפיק לקחים ומסקנות לתכנון אורבאני-אדריכלי.

7 - ציפוף טבע עירוני - בחינת יחסי טבע ועיר בעולם הולך ומצטופף - אלוף דוד-חיים & ליף מיכאל

עבודה זו באה לבחון את השאלה "מהו ציפוף טבע עירוני?".

העיר, כצורת התיישבות אנושית גדולה ומרוכזת, מהווה ביטוי תרבותי להישגיו של האדם, ואילו הטבע נתפס כהפך הגמור לעיר ברמה תפקודית, מרחבית וביולוגית. בין שני אלו קיימת מערכת יחסים מעניינת המושתת על ערכים אנתרופולוגיים, אבולוציוניים ואקולוגיים.

קיימות תיאוריות רבות על ערכו של הטבע לאדם בכלל ובסביבה העירונית בפרט, ובאיזו מידה, אם בכלל, קיים ניגוד בין הסביבה המלאכותית לטבעית.

בנוסף, במיוחד בקונטקסט של ציפוף עירוני נשאלת השאלה כיצד ניתן לצופף את העיר יחד עם יצירתם של שטחים טבעיים בתוכה?

8 - בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית - אליעזר ליה

המחקר הנו מחקר השוואתי, העוסק בבחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית.

הכלים המחקריים עליהם מתבסס המחקר:

- חקר ספרות העוסק בצורך בחקלאות עירונית ובמודלים קיימים ליישומה.

- השוואה בין מודלי יישום שונים, לאור סוגיות נבחרות.

לצורך השוואה בין המודלים זיהיתי ובחרתי פרמטרים פיזיים וארגוניים בסיסיים, בהם נבדלים המודלים זה מזה ועמדתי על ההשלכות האיכותיות של פרמטרים אלה.

9 - סוגיית השילוב ברקמה בנויה וכמרכיב נופי - מערכות טיהור מים מבוססות צמחים - קליק רן & שמש משה

העבודה תתמקד בבחינת השאלה, כיצד ניתן לשלב מערכות טיהור מים מבוססות צמחים (Phytotechnology) כמערכת נופית וברקמה עירונית. במחקר נציג סקירה של הטכנולוגיות הקיימות כיום וננסה לעמוד על יתרונותיה וחסרונותיה של המערכת בהשוואה למערכות קונבנציונאליות קיימות. יש לציין שהעבודה תכלול בחינה חלקית של הסוגיה. בחינה מלאה של הנושא דורשת התייחסות מלאה לסוגית ההשלכות הארכיטקטוניות, התרבותיות, האקולוגיות והכלכליות של שילוב מערכות טיהור מים ע"י צמחייה ברקמה עירונית וכמערכת נופית.


10 - תפקיד הצמחייה במבנה בראיית קיימות: גגות ירוקים, קירות חוץ ופנים ירוקים - הולפרין קרן & נבואני סאלי

The objective of this study is to examine the benefits and how do green walls and roofs effect the microclimate of the city and other aspects of the urban life.

This study provide a review of these benefits of green roofs and green walls technologies.

11 - השימוש במחשב בתכנון אדריכלי אקלימי בר-קיימא - ריזק בשארה & נשאשיבי ג'ודי

עבודה זו בוחנת את שוק תוכנות המחשב הקיים כיום המסוגלות להיות חלק מהעיסוק בתחום אדריכלות אקלימית בת-קיימא, ומסווגת אותן לפי תפקידן בתהליך התכנון, חוזקותיהן וחולשותיהן. זאת על ידי שימוש במקרה בוחן פיקטיבי אשר הוא שדה ניסויים וירטואלי. לאחר מכן משלבת העבודה את התוכנות הנבחנות ומייצרת תרשימי זרימה רעיוניים לדרכי עבודה אפשריים בתכנון אדריכלי אקלימי בר-קיימא.

12 - תקנים לבניה ירוקה בישראל ובעולם

This research is descriptive-comparative research focusing on four different rating systems for the assessment of environmental impact of new buildings: LEED (USA), BREEAM (UK) CASBEE (Japan) and SI 5281 (Israel). The research background outlines the evolution of green building rating systems following by description of the above rating systems general principals. Categories weighting and credit structure are then compared and contrasted. In addition, existing critical literature of the rating systems is reviewed and analyzed, in order to identify aspects of the rating systems that has not been yet investigated and criticized.

13 - קריטריונים חינוכים בתקן האקולוגי - שיקאר אלון

מחקר זה מטרתו היא לסקור את הקריטריונים האקולוגים השונים המצויים בתווי התקן ולאחר מכן באמצעות סקירה של תקדימים מן העולם להציע קריטריונים נוספים אשר יחד עם אלו הקיימים יצרו "חבילה" שלמה יותר המובילה לעיצוב אדריכלי אשר לו הפוטנציאל למשפיע על החשיבה האקולוגית באופן רחב יותר. המחקר הנ"ל מציע לשכלל את הממשק בין העיצוב האדריכלי לבין התהליך החינוכי שאותו עוברות אוכלוסיות העולם ולהפכו לחלק בלתי נפרד מן התקינה העולמית בנושא .


14 - מעטפות חכמות - אלישע רותם

לבחון את האופן בו יושמו הטכנולוגיות החכמות אשר יוצרות את מעטפת הבניין החכמה כחלק מן התכנון האדריכלי, כאשר המטרה היא ההבנה של מערכת היחסים בין המעטפת החכמה והתכנון האדריכלי. כלומר, האם סוג המעטפת נקבע עפ"י התכנון, או שמא להיפך? או שאולי מערכת היחסים ביניהם היא הדדית לחלוטין?

לצורך כך יש להבין תחילה את משמעות מושג המעטפת החכמה ואופן התפתחותה במהלך ההסטוריה, להכיר (לכל הפחות ברמה הבסיסית) את הטכנולוגיות שיוצרות אותה ולבסוף, לבחון את התוצר האדריכלי שמשתמש בה. רק מתוך ההבנה הכוללת של השפעת גורמי הטכנולוגיה והזמן על היישום האדריכלי בפועל ניתן יהיה להסיק מסקנות אמיתיות ולבקר בצורה "הוגנת" את התוצאות